نام سرویسGoldenSilverPlatinumPlus1GIGPlus2GIG
دامین رایگان (ir)11111
فضا(مگابایت)20010050010002000
ترافیک ماهیانه 2000010000300004000050000
پایگاه داده (mysql)بی نهایتبی نهایتبی نهایتبی نهایتبی نهایت
حساب FTPبی نهایتبی نهایتبی نهایتبی نهایتبی نهایت
نصب نیوک فارسی 11111
هزينه ساليانه با يك دامنه آي آر37950003495000410500053550006757000
هزينه ساليانه با احتساب دامين بين المللي125000001195000130500001405500015057000
تمـام قـیمت هـــــا به ریال می باشد.سفارشسفارشسفارشسفارشسفارش