عنوان
نصب و آپديت (دوشنبه، 30 بهمن ماه، 1385)
تاريخ هاي هجري (دوشنبه، 30 بهمن ماه، 1385)
امنيت نسخه 8.0 (دوشنبه، 30 بهمن ماه، 1385)
تغيير سيستم اخبار و قالب گيري (دوشنبه، 30 بهمن ماه، 1385)
نيوك 8.0 فارسي (شنبه، 28 بهمن ماه، 1385)