صفحه 1 از 1

نیاز به راهنمایی و رفع مشکل در فایل htaccess

ارسال شده: دو شنبه 20 آذر 1396, 3:30 pm
توسط siavash82i
سلام کجای فایل htaccess من مشکل داره که هرکاری میکنم با خطای زیر مواجه میشم :


کد های htaccess من :


کد: انتخاب همه

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
#RewriteBase /

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^ghanbaripub\.com
RewriteRule (.*)$ http://www.ghanbaripub.com/$1 [R=permanent,L]

###################################################################################  main page

RewriteRule toefl/$ modules.php?name=Classifieds&op=ViewCatg1&id_catg=$1 [L]
RewriteRule ielts/$ modules.php?name=Classifieds&op=ViewCatg2&id_catg=$1 [L]
RewriteRule msc-phd/$ modules.php?name=Classifieds&op=ViewCatg3&id_catg=$1 [L]
RewriteRule conversation/$ modules.php?name=Classifieds&op=ViewCatg4&id_catg=$1 [L]
RewriteRule grammar/$ modules.php?name=Classifieds&op=ViewCatg5&id_catg=$1 [L]

RewriteRule comprehension/$ modules.php?name=Classifieds&op=ViewCatg6&id_catg=$1 [L]
RewriteRule 101series/$ modules.php?name=Classifieds&op=ViewCatg7&id_catg=$1 [L]
RewriteRule dictionaries/$ modules.php?name=Classifieds&op=ViewCatg8&id_catg=$1 [L]
RewriteRule education/$ modules.php?name=Classifieds&op=ViewCatg9&id_catg=$1 [L]
RewriteRule kids-teens/$ modules.php?name=Classifieds&op=ViewCatg10&id_catg=$1 [L]

###################################################################################  main page

RewriteRule toefl/ViewDetail1/([^/]*)/([^/]*)/$ modules.php?name=Classifieds&op=ViewDetail1&id_ads=$1&id_catg=$2 [L]
RewriteRule ielts/ViewDetail2/([^/]*)/([^/]*)/$ modules.php?name=Classifieds&op=ViewDetail2&id_ads=$1&id_catg=$2 [L]
RewriteRule msc-phd/ViewDetail3/([^/]*)/([^/]*)/$ modules.php?name=Classifieds&op=ViewDetail3&id_ads=$1&id_catg=$2 [L]
RewriteRule conversation/ViewDetail4/([^/]*)/([^/]*)/$ modules.php?name=Classifieds&op=ViewDetail4&id_ads=$1&id_catg=$2 [L]
RewriteRule grammar/ViewDetail5/([^/]*)/([^/]*)/$ modules.php?name=Classifieds&op=ViewDetail5&id_ads=$1&id_catg=$2 [L]

RewriteRule comprehension/ViewDetail6/([^/]*)/([^/]*)/$ modules.php?name=Classifieds&op=ViewDetail6&id_ads=$1&id_catg=$2 [L]
RewriteRule 101series/ViewDetail7/([^/]*)/([^/]*)/$ modules.php?name=Classifieds&op=ViewDetail7&id_ads=$1&id_catg=$2 [L]
RewriteRule dictionaries/ViewDetail8/([^/]*)/([^/]*)/$ modules.php?name=Classifieds&op=ViewDetail8&id_ads=$1&id_catg=$2 [L]
RewriteRule education/ViewDetail9/([^/]*)/([^/]*)/$ modules.php?name=Classifieds&op=ViewDetail9&id_ads=$1&id_catg=$2 [L]
RewriteRule kids-teens/ViewDetail10/([^/]*)/([^/]*)/$ modules.php?name=Classifieds&op=ViewDetail10&id_ads=$1&id_catg=$2 [L]

RewriteRule search/ modules.php?name=Classifieds&file=search [L]
RewriteRule news/([^/]*)/$ modules.php?name=News&file=article&sid=$1 [L]

RewriteRule membership/ modules.php?name=membership [L]
RewriteRule help/ modules.php?name=faq [L]
RewriteRule contactus/ modules.php?name=contactus [L]
RewriteRule aboutus/ modules.php?name=aboutus [L]
RewriteRule download/ modules.php?name=download [L]


</IfModule>

خطایی که همش دریافت میکنم ( درضمن مشکل از هاست و سرور هم نیست بررسی شده) :


Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@ghanbaripub.com to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

نیاز به راهنمایی و رفع مشکل در فایل htaccess

ارسال شده: دو شنبه 20 آذر 1396, 10:43 pm
توسط iman64
اگه واقعاً کدهای htaccess همینجوریه که شما گذاشتین که مشخصاً همچین اروری رو خواهد داد.

نیاز به راهنمایی و رفع مشکل در فایل htaccess

ارسال شده: سه شنبه 21 آذر 1396, 12:43 pm
توسط siavash82i
سلام مشکلم حل شد.
فقط در صفحه :

کد: انتخاب همه

http://www.ghanbaripub.com/download/

وقتی روی دانلود pdf ها کلیک میکنم بجای اینکه دانلود بشن یک صفحه جدید باز میشه!! و pdf دانلود نمیشه

نیاز به راهنمایی و رفع مشکل در فایل htaccess

ارسال شده: چهار شنبه 22 آذر 1396, 10:54 am
توسط siavash82i
کسی نیست کمک کنه!؟